กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 


ข่าวประชาสัมพันธ์  
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (7.ข้อมูลกองทุน)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (6.ตารางสรุป คกก.ที่แต่งตั้งโดย ครม. ใหม่)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (5.แผนยุทธศาสตร์)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (4.แผนการดำเนินงาน)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (3.ตารางสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (2.ตารางจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม)
pic แบบรายงานตามข้อเท็จจริง 2 - 7 (1.ข้อมูลพื้นฐานด้าน วธ.)
pic แนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม
pic คู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
pic กฎกระทรวง จัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕
pic กฎกระทรวง กำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิกวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
pic พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
pic ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจดแจ้ง และหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
pic     

ลิขสิทธิ์ของ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-2470013
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์