กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

หน้าหลัก >> RM การควบคุมภายใน
RM การควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มติดตาม : ระดับหน่วยงานย่อย ปรับปรุง ณ มีนาคม 2559
แบบฟอร์ม ปย. 1 ปรับปรุง ณ มีนาคม 2559
แบบฟอร์ม ปย. 2 ปรับปรุง ณ มีนาคม 2559
แผนบริหารความเสี่ยง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนบริหารความเสี่ยง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สรุปผลและข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554

หน้า : [1]

ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-2470013 เบอร์ต่อ 4305, 5303, 5304 โทรสาร 02-246-4325