กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตุ้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพน้กงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อใส้กรองเครื่องกรองน้ำ eSpring จำนวน ๒ ชิ้นพร้อมท่อนำน้ำ จำนวน ๒ ชิ้น
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ "ศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์"
สัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนิการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับบุคลากรสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาการจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ"ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง" จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม และสติกเกอร์งานทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบหลังอาคารหออัครศิลปิน
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม และสติกเกอร์งานทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนกลุ่มฯจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเป็นสมาชิกและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๑ ป้าย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการต่างของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดสงขลาและสตูล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสตูลระหว่างที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างทำเข็มและโล่ศิลปินแห่งชาติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ:ศิลปินแห่งชาติสัญจร
ผลการพิจารณาและขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕๔ รายการ สำหรับใช้ในโครงการ"ครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปินแห่งชาติ(จิตรกรรม) รุ่น ๙ " ณหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)