กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนังานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำถ้วยรางวัลประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิดนักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐" ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี"
แก้ไขสัญญาซื้อขาย วัสดุสำนักงาน ๗๗ รายการ
สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร
สำเนาสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑๒ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการและเป็นพาหนะของผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ไปศึกษาดุงาน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒
รายงานขอซื้อเครื่องดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่นสำหรับรถตู้ปรับอากาศที่จ้างเหมาฯจำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คันเพิ่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดีประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)