กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผูมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม "ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สาร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม (วารสารวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบ้ติงานด้านเครือข่ายวัฒนธรรม
จ้างเหมาบำรุ่งรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนรับเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลิฟต์อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม พร้อมประกาศและเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด
รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวการจัดงาน "ตามรอยพระยุคลลาทอัครศิลปิน สืบสานศาศตร์และศิลป์แห่งพระราชา"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสือวีดิทัศน์โครงการ "หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์ปกเอกสารการประชุมคณะกรรมการกองทันส่งเสริมงานวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "๑๔ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพิมพ์แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และแบบประเมินพร้อมการคำนวณอัตราค่าเบียงเบน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการ หออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)