กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
พิมพ์หนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" คร้้งที่ ๒
จ้างพิมพ์หนังสือ "วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา" ฉบับภาษาอังกฤษ
จ้างพิมพ์หนังสือ "๑๒ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐"
จ้างพิมพ์หนังสือ "ตำนานอาหารร้าน ๑๐๐ ปี" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารการจัดการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและจ้างพิมพ์หนังสือ"๕๐ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุุมชน"
จ้างพิมพ์หนังสือบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช
จ้างพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบสภาวัฒนธรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙-เมษายน๒๕๖๒)
จ้างพิมพ์หนังสือ ๓๑ เส้นทาง ถนนสายวัฒนธรรม
จ้างผลิตวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำร่อง ๕ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จัดจ้างพิมพ์หนังสือบทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์" พร้อมแผ่่นดีวีดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
จัดจ้าง"คู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙"
จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อกำหนดงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ้างเหมาบริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย(Network) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน E-สารบรรณ(INFOMA)ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ้างพิมพ์หนังสือ Northern Life of Thais จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)