กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสักการะจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้าง จ้างขนครุภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรหับจัดทำคูปอง(Gift Voucher) เพื่อการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัต้งาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bdding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบ้ติการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะองค์กร:การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
รายละเอียดและข้อกำหนดจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปราชการจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะบุคคลในการดำเนินงานเครือข่ายระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องในการจัดงานมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุขโดยเฉพาะเจาะจง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องกลุ่มนิติการ สำนังานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)