กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
ระเบียบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และอนุบัญญัติพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา
ดาวน์โหลด 1591 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด 1511 ครั้ง
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 18891 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด 792 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง

หน้า : [1]
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)