กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ตัวชี้วัดหน่วยงาน
ตัวชี้วัดหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560
รายงานสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน้า : [1]
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)