กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลองค์กร
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (7 ก.ย. 2561)
ระเบียบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (17 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 844 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และอนุบัญญัติพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1510 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1325 ครั้ง
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 17245 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 706 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 717 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร (25 พ.ย. 2559)
ตราสัญลักษณ์ (16 พ.ย. 2559)
ประวัติสำนักงาน (7 มิ.ย. 2559)
อำนาจหน้าที่ (6 มิ.ย. 2559)
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ (5 มิ.ย. 2559)
โครงสร้างส่วนราชการ (4 มิ.ย. 2559)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (1 มิ.ย. 2559)

หน้า : [1]
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)