http://www.culture.go.th//culture_th/ewt_w3c/main_auto_morenews.php?cid=9&filename=index&SSMID=&SSMAIL=&SSorg= กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวประกาศ RSS

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ให้ตรวจสอบรายชื่อองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการจดแจ้งและให้แจ้งยืนยันความคงอยู่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับจดแจ้ง

ขยายเวลารับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดพิมพ์สติกเกอร์สำหรับจัดคัดกรองในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-๑๙

รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุอุปกรณ์

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ผลการคัดเลือกเบื้องต้นการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป

ผลการคัดเลือกผลงาน "วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตร่วมกับ Covid-19"

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงให้แก่ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!