http://www.culture.go.th//culture_th/ewt_w3c/main_auto_morenews.php?cid=10&filename=index&SSMID=&SSMAIL=&SSorg= กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรหลักคอมพิวเตอร์

รายงนผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำ ทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ ครั้ง

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๘ คัน

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาคารหออัครศิลปิน

รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหลอดไฟฟ้าเวทีการแสดงหอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาทำโล่เกียรติคุณนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบรรทุก ๖ ล้อของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถุมภ์ฯ

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐ เล่ม

ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาจัดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรบุคคล องค์ดีเด่นในการเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ

รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน

ลงนามในสัญญาจ้างทำของผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการ "หรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา"

รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทงไปราชการจังหวัดเชียงราย

ลงนามในสัญญาจ้างทำของจ้างเหมาดูแลรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ของสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยูเนสโกประกาศรับรอง "โขนขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษจำนวน ๑ ครั้ง "

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์เกียรติพร้อมกรอบ จำนวน ๒ รายการ


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!