กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

แผนผังเว็บไซต์
 
   ข้อมูลองค์กร
  icon  ประวัติสำนักงาน
  icon  อำนาจหน้าที่
  icon  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
  icon  โครงสร้างส่วนราชการ
  icon  ข้อมูล CIO
  icon  ทำเนียบผู้บริหาร
  icon  ตราสัญญาลักษณ์
  icon  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  icon  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  icon  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
  icon  แผนบริหารความเสี่ยง
  icon  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  icon  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  icon  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  icon  สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
  icon  มรดกภูมิปัญญาฯ ICH
  icon  เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
  icon  บันทึกคำบอกเล่า
  icon  ทำเนียบศิลปินพื้นบ้านและช่างฝีมือพื้นบ้าน
  icon  ครัวไทยสู่ครัวโลก อาหารในวิถีไทย
  icon  รากวัฒนธรรม ตามวิถีไทย
   แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
  icon  แผนที่แหล่งเรียนรู้
  icon  หอวัฒนธรรมนิทัศน์
  icon  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
   ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม
   แผนผังเว็บไซต์
   ติดต่อเรา
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์