กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

วธ. เชิญชวน นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๖๓ ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ประเพณีเก่าแก่ที่งดงาม แต่งไทยไปลอยกระทง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟู เศรษฐกิจสู่ชุมชนและท้องถิ่น


วันที่ 28 ต.ค. 2563

     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมเพลงเรือ "ประเพณีลอยกระทง” โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน การจัดแสดงกระทง ๔ ภาค การจัดแสดงโคมชัก โคมแขวน และโคมไฟประดิษฐ์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นต้น
 
     นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่สำคัญของชาติที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี ๒๕๕๔ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนลอยกระทง เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประเภทแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธีกรรม โดยเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และแสดงถึง "ความกตัญญู” ต่อแม่น้ำลำคลอง ซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ วธ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใน ๕ ด้าน โดยเฉพาะเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ ซึ่ง วธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
 
     ดังนั้น วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานในสังกัด จึงบูรณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ อาทิ ๑. ร่วมกับ จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๒. ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงาน "Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ภายใต้แนวคิด "รื่นเริง แสงศิลป์” ณ บริเวณ ๑๐ ท่าน้ำสำคัญในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางและมาตรการจัดประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของท้องถิ่น อาทิ การใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม สถานที่จัดงานควรปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน ผู้จัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยในการจราจรทางบกและทางน้ำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเว้นระยะการลงลอยกระทง ควรงดการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา งดการเล่นดอกไม้ไฟ หรือวัสดุที่ก่อนให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน และจัดการแสดงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
 
     นอกจากนี้ วธ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน "แต่งไทย ไปลอยกระทง” เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ซึ่งเอกลักษณ์การแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
t20201028144123_18063.jpg
t20201028144129_18064.jpg
t20201028144134_18065.jpg
t20201028144140_18066.jpg
t20201028144147_18067.jpg
t20201028144149_18068.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์