กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> บทความ >> ICH

นวดไทย มรดกวัฒนธรรมจากพุทธกาล ต้นธารแห่งความรู้ สู่มรดกภูมิปัญญา... (ตอน ๑)


วันที่ 1 พ.ย. 2562
"นวดไทย”
มรดกวัฒนธรรมจากพุทธกาล ต้นธารแห่งความรู้ สู่มรดกภูมิปัญญา...  (ตอน ๑)
 
    "ศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพ ที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้งสี่ในร่างกายโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้น ด้วยกรรมวิธีต่างๆ อันได้แก่ การกด การคลึง การบีบ การทุบ การสับ การประคบ หรือกรรมวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการสืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา โดยครูหมอนวดไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน”

     นวดไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เชื่อว่าประเทศไทยได้รับความรู้ด้านการนวดมาจากพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคทวาราวดี และมีการพัฒนา ต่อยอด รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นเป็นหลักวิชา อันประกอบไปด้วย วิธีการนวดและธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีมาตรฐาน โดยทั่วไปพบว่า การนวดไทยแบ่งเป็น ๒ สาย ได้แก่ สายราชสำนัก คือ การนวดถวายพระมหากษัตริย์ รวมถึงเจ้านายชั้นสูง และสายเชลยศักดิ์ เป็นการนวดของสามัญชนทั่วไป ซึ่งจะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปตามวิถีการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่น

     การนวดไทย จึงเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้านสุขภาพ (Health Lifestyle) ที่ช่วยให้คนไทยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางสุขภาพ โดยยึดหลักความจริงและความเชื่อพื้นฐานในเรื่องธาตุเจ้าเรือน คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ส่งผลให้การนวดไทย มีคุณค่าทำให้บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอีกด้วย 
     การนวดไทย มีทั้งองค์ความรู้และศิลปะในการดูแลร่างกายและรักษาอาการเจ็บป่วยที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามาแต่เดิมของสังคมไทย ที่มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ในปัจจุบันมีการนำนวดไทยไปใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางในระบบบริการสุขภาพของประเทศ สามารถบำบัดอาการปวดและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงเยียวยาอาการพิการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยและประชาชนทั่วไปสามารถฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือกันเองได้
     ด้วยความสำคัญของการนวดไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชี การนวดไทย ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภท การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาที่สำคัญนี้ได้รับการส่งเสริม สืบสาน พัฒนา ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการรักษา สู่มาตรฐานทางสาธารณสุข สร้างความมั่นคงในทางอาชีพและรายได้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืน..
 
 
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๑
ภาพ : samunpri.com/massage/ภูมิหลังด้านการนวดไทยเพื่อการบำบัด
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์