กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สวธ.เปิดรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ 1 ต.ค. 2562
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
     ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการ ขับร้องประสานเสียงสำหรับเยาวชนไทย โดยความร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยที่สนใจการขับร้องประสานเสียงได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงการขับร้องประสานเสียงอย่างถูกหลักวิธี และใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อในการพัฒนาความสามารถตนเอง ให้มีระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย
 
     คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเยาวชนไทย หรือ เยาวชนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจน อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร มีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านดนตรี และด้านศิลปะการแสดง หรือเคยเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงของสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
     สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะได้รับการฝึกอบรมและซ้อมการขับร้องประสานเสียงอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. โดยเริ่มการปฐมนิเทศและฝึกซ้อม ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามวันเวลาราชการ,วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ www.culture.go.th และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง (ศวท.) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๘๙
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์