กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ส.ค. 2559
 
 
 
     นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน พร้อมปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นั้น
 
     โดยมีผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๗ แห่ง แบ่งเป็น ระดับจังหวัด จำนวน ๑๔๑ แห่ง ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา จำนวน ๗๓ แห่ง ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน ๖๘ แห่ง และระดับเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๖ แห่ง ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา จำนวน ๓๒ แห่ง ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน ๒๔ แห่ง ตามประกาศดังแนบ
 
     ทั้งนี้ในระดับภาค จะประกาศผลภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลขที่ ๑๔  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙, ๑๔๑๐ ตามวันเวลาราชการ
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)