กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
(ร่าง)รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 26 มิ.ย. 2559
 
          สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเที่ยมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.(สำหรับการส่งทางไปรณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๑๑๙,๑๑๒๐
หัวข้อ
Download
(ร่าง)ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ร่าง)รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง(Terms of Reference: TOR)การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)