กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล พร้อมประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย
 
     โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน ๓ สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ประเภทภาพยนตร์และละคร และ สาขาวรรณศิลป์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
     โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับการพิจารณา สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๓๒๐ และ ๑๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8 ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
     ดาวน์โหลดประกาศฯ และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5798&filename=inde
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)