กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จับมือ มศก. สร้างการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ

วันที่ 1 ก.พ. 2564

      (เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนางสาวอัจราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามเป็นพยาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ และตอบสนองนโยบายของรัฐในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
 
     นายชาย นครชัย เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ข้อ คือ ๑.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ๒.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ๓.เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และ ๔.เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยกำหนดความร่วมมือในระยะเวลา ๓ ปี และอาจขยายเวลาความร่วมมือตามความเหมาะสมต่อไป
 
     ตามบันทึกความร่วมมือนี้ "ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) จะดำเนินการบริหารจัดการโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนไปยังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินงานใน ๕ ด้าน ดังนี้ ๑.แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ๒.ร่วมกันศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ๓. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการสร้างกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ๔. ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดขึ้น และ ๕.ร่วมกันพิจารณา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ” อธิบดี สวธ. เผย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)