กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ
มหกรรมวันเด็ก ปลูกฝังจิตสำนึกรักวัฒนธรรมไทยให้เยาวชน


 

          วัยเด็ก ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้ และมีพัฒนาการในทุกๆด้าน ดังนั้นเด็กในวัยนี้จึงเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่จึงเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และซึมซับแต่สิ่งดีๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในวันข้างหน้า จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการจัด งานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ในประเทศไทยได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เด็กทั่วประเทศทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในการพัฒนาประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต และได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๗ ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยถือเอาวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้

         ปัจจุบันการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย อาทิ การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กคนอื่น การเปิดสถานที่ราชการสำคัญหลายเแห่งเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าชมฟรี เช่น สวนสัตว์ดุสิต กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา เป็นต้น นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว สิ่งที่มักจะมาพร้อมกับวันเด็กแห่งชาติ ก็คือ คำขวัญวันเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญให้แก่เด็กๆเป็นประจำทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไปพร้อมกับการได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

         โดยแห่งแรกจัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงหุ่นกระบอกบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย เรื่องพระสุธนมโนราห์ การแสดงหุ่นช่างฟ้อน การแสดงหุ่นสายเสมา  การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์ เรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครพบชีเปลือย การแสดงหุ่นเงา คณะคิดบวกสิปป์ ชุดบารมีพระนารายณ์ และพบกิจกรรมฐานวัฒนธรรมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

         แห่งที่ ๒ จัดขึ้น ณ หออัครศิลปิน คลองห้า จ.ปทุมธานี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงมินิคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งลิเกดาราคณะ ไชยา มิตรชัย การขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดยศิลปินแห่งชาติ ชาย เมืองสิงห์ , แม่ผ่องศรี วรนุช , ชัยชนะ  บุญนะโชติ  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ชมการแสดงละครยามเช้า จากคณะละครมรดกใหม่ จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง การจับสลากรับของรางวัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการละเล่นอื่นๆอีกมายให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานพร้อมทั้งยังได้รับความรู้จากงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้อีกด้วย

         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกและช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไป

............................................................................................

สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)