กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ. ร่วมกับ จ.พิษณุโลก ม.นเรศวร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “งานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ 24 ธ.ค. 2563

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยงานนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าเที่ยวชมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ด้วย
 
     นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือนี้ เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความหลากหลายของวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือ และยังเป็นโอกาสอันดีในการที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปะการแสดงและศิลปวัฒนธรรมของภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั่วประเทศไทยได้ดียิ่งอีกงานหนึ่ง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างยิ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่าย ทางวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ และส่งเสริมชุมชนที่เป็นผู้สืบทอดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาของชุมชน เพิ่มศักยภาพ และภาพพจน์ที่ดีของท้องถิ่น อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
 
     กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงจัยยะสะบัดล้านนาเจิง จากชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงลิเก เรื่อง "ผิดคำสาบาน” จากสมาคมลิเกประเทศไทย การแสดงรำโนรา ชื่อชุด"แลศิลป์ถิ่นใต้” จากสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย การแสดงอีสานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม จากสมาคมหมอลำอีสาน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Bian Lian จากสมาคมอุปรากรจีน การแสดงถวยฟ้าเอิ้นฝน จากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ การแสดงตำนานหลวงพ่อพุทธชินราช การแสดงพิษณุโลกรุ่งเรือง และสดุดีวีรกษัตริย์ผู้กล้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีย่อย อาทิ ระบำมังคละนารี จากโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ฟ้อนดอกกาสะลอง จากโรงเรียนวัดบึงพระ ระบำเกี่ยวข้าว จากโรงเรียนจ่าการบุญ เพลงพื้นบ้านเพลงฉ่อย จากศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิษณุโลกวิมานสวรรค์ จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นต้น
 
     ในส่วนของกิจกรรมสาธิต อาทิ อั่วบักเผ็ด จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง จ.อุตรดิตถ์ แกงเขียวหวานกล้วยไข่เมืองกำแพง จากชุมชนสืบไทยชุมชนนครชุม จ.กำแพงเพชร หมูสะเต๊ะย่านเก่าวังกรด จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร กล้วยตาก จิราพร จาก จ.พิษณุโลก กระเป๋าจากผ้าทอ จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ แปรรูปผ้าทอพื้นบ้าน จากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโฆษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และการสร้างพระพุทธรูป จากโรงหล่อพระบูรณะไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น /นอกจากนี้ภายในงาน.....
 
     นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจให้เข้าชม ประกอบด้วย ๑. นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายและหมวดหมู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒. นิทรรศการการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ๓. นิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ได้แก่ นิทรรศการโขนและนวดไทย ๔. นิทรรศการรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีระดับชาติ และรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ระดับจังหวัด) ของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ประเพณีปักธงเมืองนครไทย งานช่างแทงหยวก ดนตรีและการรำมังคละ กลองมังคละ และเพลงฮินเลเล หลังจากเที่ยวชมงานแล้วก่อนกลับบ้านอย่าลืมแวะช้อปงานหัตถกรรมและสินค้าทางวัฒนธรรม ภายในตลาดนัดศิลปวัฒนธรรมและตลาดประชารัฐ ณ บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่เรารักกันด้วยเน้อเจ้า
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเจิญจวนป้อ แม่ ปี้ น้อง ตี้สนใจเข้าฮ่วมงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันตี้ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม นี้เน้อเจ้า และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th , เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)