กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและเชียงราย นำร่อง “เชียงรายเมือง ศิลปะ” เปิดบ้าน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 30 ก.ย. 2563

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและจังหวัดเชียงราย เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร บ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ให้คนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่ที่สนใจศิลปะเข้ามาเรียนรู้การทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เพราะศิลปวัฒนธรรมถือเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านมนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน รวมถึงมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กล่าวว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศนานับปการ โดยท่านได้อุทิศตนให้กับงานการกุศล โดยร่วมบริจาคผลงานให้กับสาธารณกุศล ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดำรงรักษา และพัฒนาผลงานศิลปกรรมอันล้ำค่าให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง
 
     ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวต่อว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในแบบนามธรรมที่มีบุคลิกเฉพาะตัว และพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย โดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาผสมผสานกับเทคนิคแบบศิลปะตะวันตก สะท้อนถึงสาระทางพุทธปรัชญา เพื่อชี้นำสังคมและพัฒนาสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ของวงการศิลปะ และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลอีกมากมายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
 
     ด้าน นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ด้วยเล็งเห็นว่า บ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คือ แหล่งสั่งสมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่สื่อผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในหลายสถานะด้วยกัน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งสาธารณชนจะได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ และเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยเกิดการหวงแหน ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 
     คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๒ อย่างเป็นทางการในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒๘ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เล็งเห็นว่า บ้านศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านจิตรกรรมร่วมสมัยของไทย โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ได้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของชาติ ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไป
 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๙๑ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายเจริญ และนางสิน เถาทอง จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จบเกียรตินิยม อันดับ ๒ (จิตรกรรม) ปริญญาโท (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับทุนไปศึกษา ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นับว่าเป็นศิลปินที่มีแนวคิดที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์
 
     งานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติในวันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กล่าวว่า ภายในศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียรได้จัดแสดงผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศาสตร์พระราชาและบทประพันธ์เรื่องพระมหาชนกของรัชกาลที่ ๙ โดยแบ่งออกเป็น ๙ โซน ได้แก่ ๑.อาคารหลักห้องบนหลังคา ๒.ห้องโถงกลาง ๓.ห้องโชว์หนังสือสินค้า ๔.ห้องงานวิชาการศิลป์และห้องเอกสารวิชาการและศิลปะ ๕.ลานหน้าศูนย์ศิลป์ ๖.ศาลาคุณธรรม ๗.ศิลป์กลางน้ำ ๘.สะพานพอเพียร ๙.เกาะโพธิยาลัย
 
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงชุด ฟ้อนศรีเวียงเชียงราย โดย แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙ การแสดงวงดนตรีล้านนาร่วมสมัยจาก The Thais พิพิธภัณฑ์บ้านดำเชียงราย การแสดงขับซอ โดย นายทศรรห์ วันดี และคณะ จากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา การตีกลองสะบัดชัย ชุด เสียงก้องกลองล้านนา โดย นายธนวัฒน์ ราชวัง และคณะ จากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และ ดร.ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
 
     สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมบ้านศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร จังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อ ฐานข้อมูลดุลยภาพศาสตร์และศิลป์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองโทร ๐๘๒-๓๒๓-๗๐๘๔ อีเมล preecha.ebook@gmail.com, เฟซบุ๊ก PreechaThaothong, และเว็บไซต์ www.preechathaothong.com หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง www.culture.go.th , เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)