กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เปิดรับสมัครการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันที่ 1 พ.ค. 2559
 
 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า และเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่งานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆไว้ไม่ให้สูญหาย
 
            ศิลปินแห่งชาติที่เปิดรับสมัคร แบ่งเป็น ๓ สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ เป็นงานศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา แบ่งออกเป็น วิจิตรศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ งานประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะ ทั้งประเภทบันเทิงและสารคดี สาขาศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่สื่อผ่านการแสดง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย กลุ่มดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล กลุ่มภาพยนตร์และละคร
 
            โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับพิจารณา สามารถติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๓๒๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่ www.culture.go.th หรือwww.culture.go.th/subculture8 ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)