กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เชิญร่วมกิจกรรมใหญ่ “สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ”

วันที่ 21 เม.ย. 2559

           ๒๑ เม.ย. ๕๙ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า เนื่องด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีมหามงคลที่รัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ ล้วนเป็นผู้มีคุณูปการต่อชาติไทย ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปินทุกแขนง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแบบอย่างและสนับสนุนการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในสาขาของแต่ละท่าน ให้ศิษย์รุ่นต่อรุ่นและเยาวชนได้สืบทอดความรู้และภูมิปัญญา สร้างสรรค์งานศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป
          คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นกองทุนหนึ่งในกรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรม รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล ของแผ่นดิน ผู้สร้างสรรค์ สืบสาน และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กองทุนจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน "สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา และในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการถวายพระราชสมัญญา"อัครศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อศิลปินทั้งปวง และเป็นการครบรอบ ๓๐ ปี ของการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ซึ่งปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น ๒๖๖ คน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ "อัคราภิรักษศิลปิน” ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ "วิศิษฏศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ผู้เป็นเลิศทางศิลปะ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
 
          คุณหญิงปัทมา เผยต่อว่า นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินายชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน ผู้ริเริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติ และเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ไม่ให้สูญหาย ส่งต่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนของชาติสืบไป
 
          โดยงาน "สามทศวรรษ อัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ และการอบรมเชิงปฏิบัติ การกับศิลปินแห่งชาติทุกสาขา ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ ๓๐ ปี


          ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ ๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "อัครศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ "อัคราภิรักษศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ "วิศิษฏศิลปิน” นิทรรศการเชิดชูเกียรติ "ฐาปนันดรศิลปิน” และนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา และ ๒.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ได้แก่ –ก้าวสู่ฝัน : สร้างสรรค์วรรณกรรมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โดยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ชมัยภร
แสงกระจ่าง ธีรภาพ โลหิตกุล กฤษณา อโศกสิน ไพวรินทร์ ขาวงาม สถาพร ศรีสัจจัง เจริญ มาลาโรจน์ สุภา สิริสิงห (โบตั๋น) อัศศิริ ธรรมโชติ -จุดประกายศิลป์ : สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดย ยรรยง โอฬาระชิน วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร กมล ทัศนาญชลี ศ.เดชา วราชุน ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ธงชัย รักปทุม ศ.วิโชค มุกดามณี ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ และ -เปิดเวทีศิลป์ : สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงกับศิลปินแห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา อย่างใกล้ชิด
จึงขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๔๐๗ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th และ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)