กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ >> วัฒนธรรมประเพณี
๓ สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดพร้อมกันใน “วันวิสาขบูชา”

วันที่ 6 พ.ค. 2563
 

     วันวิสาขบูชา คือ วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือราวเดือนพฤษภาคมของ แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถุนายน
 
     วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบุชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน ๓ ประการในวันวิสาขบูชา ดังนี้
 
     ๑.เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด) สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
 
     ๒.เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
 
     ๓.เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี
 
     สำหรับธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ ๔ หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่
 
     ๑.ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สยายใจ
     ๒.สมุทัย คือ เหตุทำให้เกิดทุกข์
 
     ๓.นิโรธ คือ ความดับทุกข์
 
     ๔.มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
 
     กิจกรรมที่เราชาวพุทธควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่
 
     ๑.การทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 
     ๒.ไปวัดทำบุญและปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
 
     ๓.ไปร่วมเวียนเทียน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
 
     ๔.จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่วกับวันวิสาขบูชา
 
     การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีความเมตตาต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง ๓ ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และเพื่อให้เหล่าชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ไวรัส Covid-๑๙ กำลังระบาดอยู่ก็ขอให้ทุกคนจงอยู่ในความไม่ประมาท ทุกครั้งที่ออกข้างนอกต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลให้สะอาดอยู่เสมอ
 
............................................................
 
ที่มา : ประเพณี พิธีมงคล และ วันสำคัญของไทย เรียบเรียง โดย ธนากิต
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)