กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ออก ๔ มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 9 เม.ย. 2563
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ออกประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้แก่
 
     ๑.ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับผู้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้วให้สามารถประกอบกิจการต่อไปจนกว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งให้มาติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาต
 
     ๒.ประชาชนผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถดำเนินการยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ http://movie.culture.go.th  หรือจัดส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๔๖๙๒
 
     ๓.ประชาชนผู้มีความประสงค์จะจองสถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยล่วงหน้า สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ http://www.tccbooking.net/booking  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๐๕-๙
 
     ๔.ผู้แทน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสงค์จะ จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศ สามารถดำเนินการจดแจ้งโดยการจัดส่งเอกสารหลักฐานโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๒๐
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)