กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 ก.พ. 2563

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย หออัครศิลปิน เปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน ๖๒ คน ได้ศึกษาผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ที่ถือว่าเป็นปราชญ์ในด้านวรรณศิลป์ ระหว่างวันที่ ๖-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
     วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านศิลปินแห่งชาติที่เปิดโอกาส ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่จะเป็นนักเขียนในอนาคต ได้เรียนรู้หลักการ พัฒนาแนวคิด ขีดความสามารถ และพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของตนเอง สามารถหลอมรวมความรู้ ความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และสามารถสื่อสารไปยังผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินแห่งชาติแล้ว การได้รับคำชี้แนะ วิจารณ์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างการอบรม ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนางานเขียน และนำไปสู่การเป็นนักเขียนที่มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรักษาคุณค่าและความสละสลวยของภาษาไทย ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศชาติ
 
     โดยการจัดการอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายอัศศิริ ธรรมโชติ นายสถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษ์ ) นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) นางชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) นายไพวรินทร์ ขาวงาม นายธีรภาพ โลหิตกุล รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) นายพิบูลศักดิ์ ลครพล และ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เทคนิควิธีการต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองให้เป็นนักเขียนที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ส่วนในภาคปฏิบัติผู้เข้าฝึกอบรมจะเลือกสร้างสรรค์งานเขียนประเภทต่างๆ ตามความถนัดของตนเอง ได้แก่ การเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และสารคดี โดยศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จะคอยให้คำชี้แนะ วิจารณ์ อย่างใกล้ชิด และเมื่อจบการอบรม คณะศิลปินแห่งชาติ จะได้ทำการคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละประเภท เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)