กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

วันที่ 7 ก.พ. 2563
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ซึ่งการประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)
 
     โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาของเรื่องสั้นต้องสื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร และสังคม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องเป็นการเขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ซึ่งระหว่างการประกวดห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ชิงทุนการศึกษารวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๒๐๖-๗ และ ๔๒๑๔ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)