กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย

วันที่ 6 ม.ค. 2563
 
     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงขนบธรรมเนียม และค่านิยมอันดีงาม ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย จัดประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา
 
     โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์และดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนและสถานศึกษา มีสิทธิส่งนักเรียนหรือนักศึกษา เข้าประกวดได้ทุกระดับชั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานศึกษานั้น ๆ และตรงกับที่สมัคร สำหรับระดับ ป.๔-ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดับละ ๑ ทีม (ทีมละ ๔ คน) ระดับ ปวส.และอุดมศึกษา สามารถส่งได้จำนวน ๒ ทีม (ทีมละ ๔ คน) โดยใน ๑ ทีม จะเป็นชายล้วน หญิงล้วน หรือชายหญิงก็ได้ และหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถานศึกษาทำหนังสือชี้แจงและยื่นในวันประกวดรอบคัดเลือก ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาการประกวด ๑ ชั่วโมง
 
     การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งรอบการคัดเลือกออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โดยช่วงเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกระดับจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภคม ๒๕๖๓ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดระดับภาค ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) พระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) ชลบุรี (ภาคตะวันออก) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้)
 
     ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการ โดยแบ่งการประกวดตามระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ประกวดวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา ประกวดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
     สำหรับการประกวดระดับประเทศ จะคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคละ ๓ ทีมต่อระดับและกรุงเทพมหานครอีก ๓ ทีมต่อระดับ รวมทั้งสิ้น ๗๒ ทีม และจัดการประกวด ตามวันและเวลา ดังนี้ ระดับ ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ประกวดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระดับ ม.๔-ม.๖ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ประกวดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวดเพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ชิงทุนการศึกษารวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)