กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดบ้านแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ 9 ก.ค. 2562

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดบ้านนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน- ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย ให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
     วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ กล่าวว่า นางบัวเรียว (สุภาวสิทธิ์) รัตนมณีภรณ์ ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๙ ที่จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของ นายกุย และนางจันทร์ฟอง สุภาวสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
     นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานกว่า ๕๐ ปี ในการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดง พื้นบ้านล้านนา โดยนางบัวเรียว ได้นำฟ้อนสาวไหมและฟ้อนพื้นบ้านไปเผยแพร่ ในพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญทางการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ลีลาการฟ้อนแบบดั้งเดิม ซึ่งนางบัวเรียวได้รื้อฟื้นความรู้ในการฟ้อนพื้นบ้าน เช่น ท่าฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนรำสีนวล ฟ้อนยาวรำพัด ฟ้อนสร้อยแสงแดง ฟ้อนเงี้ยว ขึ้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทั้งปรับปรุงการฟ้อนสาวไหมขึ้นเพิ่มเติม เรียบเรียงกระบวนการฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเล็บเชียงราย ฟ้อนเทียน ประดิษฐ์ท่ารำวงล้านนา ฟ้อนแม่หญิงล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้นางบัวเรียวยังทำหน้าที่สอน ประกอบพิธีไหว้ครู และสาธิตการฟ้อนพื้นเมืองต่างๆให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง นางบัวเรียวจะฟ้อนสาวไหมทุกครั้งที่มีงานสำคัญๆของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับการยกย่องว่า เป็น "แม่ครู ของชาวล้านนา” ปัจจุบันมีลูกศิษย์นับร้อยรุ่น จำนวนหลายพันคนซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
     จากนั้น นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าของ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยเฉพาะบ้านศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งสั่งสม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และเป็นสถานที่ที่สร้างผลงานอันล้ำค่า และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ สมควรที่จะเผยแพร่ให้เป็นแหล่งศึกษา สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งของชาวไทย และชาวต่างชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติและ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น
 
     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สวธ. กำหนดเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้จำนวน ๔ หลัง โดยหลังแรกเปิดไปเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คือ บ้านนายพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับบ้านแม่บัวเรียวเป็นหลังที่ ๒ ส่วนอีกสองหลังที่จะเปิด ได้แก่ บ้าน นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดเปิดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และบ้านดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นหลังสุดท้าย เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปะในสาขาต่างๆที่ศิลปินแห่งชาติท่านได้ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป สำหรับโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)