กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> Infographic
สวธ.อบรมเข้มวิทยากรมารยาทไทย

วันที่ 1 มิ.ย. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒๑ จังหวัด รวม ๔๔ คน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องมารยาทไทย ให้กับบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆต่อไป

 
          วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทย ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลาง ณ ห้องเอคโค่-ริทึ่ม โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่า การดำเนินโครงการอบรบมารยาทไทยถือเป็นภารกิจสำคัญที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติตนของคนไทยหันมา ให้ความสำคัญกับสื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยหลายชนิด และวัฒนธรรมต่างชาติที่แตกต่างจากรากเหง้าวัฒนธรรมไทย ซึ่งเข้ามาปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยขาดการควบคุม ในขณะที่การบ่มเพาะความรู้เรื่องมารยาทถูกปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาสังคม และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงลบ จากเหตุผลดังกล่าว สวธ.จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทยฯขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมารยาทไทย และสามารถเป็นวิทยากรมารยาทไทยประจำจังหวัด อีกทั้งสามารถเป็นคณะกรรมการในการประกวด ตัดสิน คัดเลือก ฯลฯ เกี่ยวกับกิจกรรมมารยาทไทยในโอกาสต่อไปได้
 
          ด้าน นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งในผู้เข้าอบรมครั้งนี้ กล่าวว่า เรื่องมารยาทไทยฟังดูเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการจริงๆส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ก็มักจะทำไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เปิดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขึ้นนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะได้นำความรู้ที่ถูกต้องจากวิทยากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปถ่ายทอดต่อไปและหากผ่านการอบรมและสอบผ่านจนสามารถรับบัตรวิทยากรมารยาทไทย ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยิ่งจะสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับคนที่ได้เป็นวิทยากร และทำให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา อบต. อบจ. และบริษัทเอกชน ที่มีการติดต่อเชิญข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเป็นวิทยากรในการสอนมารยาทไทย อีกทั้งสามรถยกระดับเป็นกรรมการในการตัดสิน การประกวดมารยาทไทย อีกด้วย
 
          โครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีเป้าหมายเปิดอบรมให้กับข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๔ ภาคทั่วประเทศ โดยนำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในสองภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และภาคอีสาน ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดอบรม ๓ หัวข้อ ได้แก่ การแสดงความรพ การส่งและรับสิ่งของ และหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด คัดเลือก ฯลฯเกี่ยวกับมารยาทไทย วิทยากรโดยนายวินัย วรวัตร์ และนายมณฑล ยิ่งยวด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับภาคเหนือและภาคใต้จะเปิดอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นลำดับถัดไป และเมื่อเปิดอบรมครบทั้ง ๔ ภาคแล้ว สวธ. จะเปิดสอบผู้ที่สนใจเป็นวิทยากรมารยาทไทยอีกครั้ง โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับบัตรวิทยากรมารยาทไทย ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต้องผ่านการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับมารยาทไทยไม่น้อยกว่า ๒๘ ชั่วโมง จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และต้องผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้จึงจะได้รับบัตรวิทยากรมารยาทไทย เป็นลำดับต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)