กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วธ.เปิดความในใจ ๗ บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ถวายงานเบื้องพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันที่ 9 มิ.ย. 2559

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดความในใจบุคคลในภาพแห่ง ความทรงจำ ๗ คน ที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 
          เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลและวธ.ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยพระราชกรณียกิจและพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งชาวไทยและชาวโลก เพราะทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน ทรงเป็นต้นแบบแห่งคุณธรรม และทรงเป็นต้นแบบการผสมผสานโบราณราชประเพณีกับความร่วมสมัย นำความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วธ. โดย สวธ. จึงได้ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพ แห่งความทรงจำ รวม ๗ คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนสร้างความปลื้มปิติ ความประทับใจ ตราตรึง อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้ทุกคน
 
บุคคลในภาพทั้ง ๗ ภาพ ได้แก่
 
         ภาพที่ ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรแผนที่ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บุคคลในภาพคือ นายบุญทา แสนดี อดีต ผู้ใหญ่บ้านดอนมูล ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปัจจุบัน บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษาที่วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชื่อพระบุญทา ปุญฺญมโน
 
          ภาพที่ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธียกช่อฟ้า วัดช้างให้ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี บุคคลในภาพคือ นายเฉลิม แก้วพิมพ์ ศิลปินพื้นบ้าน โนรา
        
          ภาพที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนานกเค้า จ.สกลนคร เพื่อเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ บุคคลในภาพคือ นายส่อม วงค์สีดา อดีต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

          ภาพที่ ๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่งัดและทรงเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นายปราโมทย์ อินสว่าง อดีตผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัด

 
          ภาพที่ ๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านสุโบะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส บุคคลในภาพคือ นางแมะรอ บือราเฮง ประกอบอาชีพกรีดยาง
 
          ภาพที่ ๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเครื่องมือในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บุคคลในภาพคือ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
          ภาพที่ ๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก อ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุคคลในภาพคือ นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โดยบุคคลในภาพทั้ง ๗ คน ได้เปิดเผยถึงความประทับใจ ความรู้สึก และความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระพิเศษนี้ด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้พระจริยวัตรของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนานำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป
          "ในโอกาสมหามงคลนี้ วธ. ขอเชิญชวน ประชาชนชาวไทย ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของตนเองที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "ภาพที่มีทุกบ้าน” ด้วยการถ่ายภาพที่ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านของตนเอง หรือภาพที่สื่อถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ ภาพแห่งความประทับใจและถวายพระพรแด่พระเจ้าแผ่นดิน ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาร์แกรม ฯลฯ เพื่อแสดงความรวมใจเป็นหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ โดยเริ่มพร้อมกันในวันที่ ๙ มิถุนายน ศกนี้เป็นต้นไป” นายวีระกล่าว
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)