กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วธ.ชู ๑๐ ชุมชน ยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 13 ม.ค. 2559

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องศรีวรา บี โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. กล่าวว่า โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมชุมชนที่มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชนซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับแนวโน้มในโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาในเรื่อง ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการได้ปฏิบัติตามแนวทาง วิถีชีวิต และประเพณีของคนในชุมชน เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและชักจูงใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแห่งนั้น ด้วยมิติทางวัฒนธรรม และวางแนวทางเชื่อมโยงให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน
 
          สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ได้ริเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยได้มีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ แห่ง และได้ดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริม "วิถีถิ่น วิถีไทย” รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป

          โดยปี ๒๕๕๙ ได้คัดเลือกชุมชนที่มีประสบการณ์และรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ แห่งได้แก่ ๑.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเมืองลวงเหนือจ.เชียงใหม่ ๒.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน ๓.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ ๔.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง – เจียด จ.อุบลราชธานี ๕.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากโสมลำภูพาน จ.หนองคาย ๖.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๗.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จ.ตาก ๘.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จ.สงขลา ๙.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช ๑๐.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาตีน จ.กระบี่
          ด้าน นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวเสริมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ แห่ง ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ แห่ง ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๑๘ แห่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ และคณะทำงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวนรวม ๑๖๐ คน อธิบดี สวธ. กล่าว
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)