กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"

วันที่ 19 มิ.ย. 2562
 
 
 
     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและเสวนานานาชาติเรื่อง "โขน : ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" กำหนดจัดในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 [รายละเอียดการส่งบทความ]
1. บทความ (พร้อมรูปภาพ) ยาวไม่เกิน 15 หน้า A4
2. บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนาม-ปี
ตัวอย่าง
(ชื่อ - นามสกุล ปีที่พิมพ์: หน้า)
การเขียนบรรณานุกรม ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)
4. ใช้เลขอารบิค
5. ใช้ฟอนต์ TH Saraban New ขนาด 16
 
[กำหนดการ]
1. เปิดรับบทความ
ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฎาคม 2562
โดยส่งมาที่ tkri.khonconference2019@gmail.com
โดยผู้ส่งบทความจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้
1. คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
2. ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
3. หน่วยงานต้นสังกัด
4. สถานะในหน่วยงานของท่าน
5. ที่อยู่
6. ชื่อบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบไฟล์
7. เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
2. แจ้งผลประเมิน
ภายใน 22 กรกฎาคม2562
3. ส่งบทความที่แก้ไขแล้ว
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ
5 สิงหาคม 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 613 3203 ต่อ 22 หรือ 19
tkri.khonconference2019@gmail.com
 
 
 ------------------------------------------------------------------
 
 
"KHON: the Intangible Cultural Heritage of Humanity” National Conference and International Seminar
29 – 30 August 2019
at Sri Burapha Auditorium Thammasat University (Tha Prachan), Bangkok, Thailand
 
[Criteria]
1. Maximum 15 pages including Photos
2. Thai and English Abstract
3. Author – Date Citation System
Example: (Surname, Name Year: page)
Bibliography System
APA (American Psychological Association)
4. Arabic Numerals
5. Font TH Saraban New size 16
 
[Dates of Importance]
1. Full Paper Submission
Now – 5th July 2019
sent to: tkri.khonconference2019@gmail.com
2. Peer Review Notification
Within 22nd July 2019
3. Edited Paper Submission
Within 31st July 2019
4. Final Notification
5th August 2019
 
For More Information contact us
Thai Khadi Research Institute, Thammasat University
02 613 3203 ext. 22 or 19
tkri.khonconference2019@gmail.com
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)