กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 ม.ค. 2559
 

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ด้วยสวธ. เล็งเห็นความสำคัญในด้านดนตรีและ การแสดงพื้นบ้านทั้ง ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย วงสะล้อ ซอ ซึง วงลิเก วงหมอลำ และวงโนรา จึงจัด การประกวดดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสืบสาน ถ่ายทอดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางในสังคมไทย

           โดยคุณสมบัติของวงที่เข้าประกวดประเภทต่างๆ ได้แก่ วงสะล้อ ซอ ซึง เป็นนักดนตรีและนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๕ ปีโดยนักดนตรี นักร้อง และนักแสดง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๒ คน วงลิเก มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปี ขึ้นไป วงหมอลำ เป็นเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปี จำนวนไม่เกิน ๒๕ คน เครื่องดนตรี ประกอบด้วย แคน พิณ โหวด โปงลาง กลอง เบส วงดนตรีโนรา เป็นเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เครื่องดนตรี ประกอบด้วย ปี่ ทับ กลอง โหม่ง – ฉิ่ง แตระ

          ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และวงที่ชนะเลิศ การประกวดทุกประเภท จะต้องบันทึกเทปการแสดงเพื่อจัดทำ วีดิทัศน์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเผยแพร่ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งจะต้องร่วมแสดงเพื่อถ่ายทอดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในงานต่างๆ

          โอกาสนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๒๕๒ – ๔๒๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๒๘ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศกนี้
หัวข้อ
Download
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกณฑ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใบสมัคร
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)