กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ม.ค. 2559
 
 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบบแผนมากขึ้นทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย
 
          โดยการประกวดคัดลายมือจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

          รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

          รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท บาท รางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
          น้องๆ เยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๑๔ โทรสาร ๐๒ ๖๔๕ ๒๙๗๔ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใบสมัครการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)