กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ. จับมือ วธจ. ลำพูน เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ "ศิลปะ : อิสระแห่งจิตวิญญาณ” อินสนธิ์ วงค์สาม ให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
     วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป อุทยานธรรมะ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติ คือ ปูชนียบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในด้านศิลปะ ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติ จึงมีคุณค่า มีประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังในการสร้างสรรค์งานศิลป์ อีกทั้ง เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม เป็นศิลปินผู้เป็นต้นแบบของนักสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงคติ และวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้สัมพันธ์กับศิลปะนามธรรม ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ทั้งโลหะและไม้ ที่สะท้อนสภาพแวดล้อมในถิ่นกำเนิดและการซึมซับศิลปะล้านนาของตนเอง ด้วยการผสานความงามของลายไม้กับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ทำให้ผลงานมีสุนทรียภาพนุ่มนวลแบบไทยๆ ติดตั้งแสดงภายในอาคารและนอกอาคาร ณ หอศิลป อุทยานธรรมะ แห่งนี้ ตามความคิดและความเหมาะสม ประติมากรรมโลหะแสดงออกซึ่งชีวิต และความงาม ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากรูปทรงเลขาคณิต ดูเรียบง่ายสะท้อนถึงความห่วงใยของมนุษย์ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมไม้ให้พลังที่แปลกใหม่ใช้ความงามของเนื้อไม้สักและรูปทรง สื่อความงาม แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันในถิ่นกำเนิดล้านนา ให้สุนทรียภาพที่นุ่มนวลงดงามเป็นอย่างดี
 
     ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุน ส่งเสริม การเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา อันเป็นผลงานของศิลปินผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในทุกมิติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างรายได้แก่ประเทศในมิติของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 
     โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม ชุดการแสดงนันทเภรี คีตะศิลป์ล้านนา ศรีหริภุญไชย/ นิทรรศการและผลงานจิตกรรมและประติมากรรมของอาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานจิตกรรมสีน้ำแลภาพพิมพ์ โดยศิลปินแห่งชาติ การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าของดีบ้านฉัน OTOP CPOT ของจังหวัดลำพูน และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๓๕ ซุ้ม อาทิ สาธิตการสกัดน้ำหอมสมุนไพรพื้นบ้าน/สาธิตการทำของเล่นพื้นบ้าน/สาธิตการทำอาหารชาติพันธุ์มอญ/สาธิตการปั่นฝ้ายและเย็บถุงย่าม/สาธิตการทำขนมพื้นบ้าน/สาธิตการปักผ้า/ สาธิตการทำหมอนปล่อง/สาธิตการนวดเพื่อสุขภาพ/สาธิตการทอผ้าฝ้าย/สาธิตการทำผ้ามัดย้อม/สาธิตการทำเครื่องประดับจากไม้สัก/สาธิตการทำของที่ระลึกจากหนังสัตว์/สาธิตงานปิดทอง/สาธิตประติมากรรมงานปั้นกระดาษและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นต้น
 
     หอศิลป อุทยานธรรมะ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๙/๒ หมู่ ๑ บ้านป่าซางน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ แสดงงานศิลปะโดยสอดแทรกธรรมะ และเป็นแหล่งถ่ายทอด สืบสาน องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเข้าใจง่ายและสนุกสนาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณและศิลปกรรมร่วมสมัยภายในอุทยานธรรมะและหอศิลป์ เป็นสวนร่มรื่น มีหอศิลป์สำหรับจัดแสดงงานประติมากรรม เกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนา ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกคือ "น้ำพุแห่งปัญญา" แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค 8 รอบ ๆ อาคารมีแบบจำลองประติมากรรม มุมแสดงเสียงพิเศษ เรือนไทยแสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธิ์ วงค์สาม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้เข้าชมเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าชมที่ ๐ ๕๓๕๒ ๑๖๐๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)