กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 11 เม.ย. 2562

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จัดงานรดน้ำ ขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติและสืบทอดต่อไป โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีพิธีสำคัญคือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในวันนี้  นอกจากงานสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบแก่องค์กรและชุมชนอื่นต่อไป อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที อันก่อให้เกิดสิริมงคลโดยพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นกิจกรรม ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป
 
     สำหรับศิลปินแห่งชาติที่มาร่วมงานมีทั้งสิ้น ๓๘ คน อาทิ นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา / นายชาลี อินทรวิจิตร /นางสมสุข กัลย์จาฤก /นางลาวัณย์ อุปอินทร์ / นายมนัส ปีติสานต์ /นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง /นายศิริ วิชเวช /นายชรินทร์ นันทนาคร นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ /นายสุประวัติ ปัทมสูต /นายสมบัติ เมทะนี /นายสมเศียร พานทอง /นายสมนึก ทองมา /นางผ่องศรี วรนุช /นายชัยชนะ บุญนะโชติ /นายบุญเลิศ นาถพินิจ/ นายวิรัช อยู่ถาวร / นายคเณศ เค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) /นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี /นายธงชัย รักปทุม /นายชิน ประสงค์ /นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี /ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ / นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ /นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) และ นางชมัยภร บางคมบาง เป็นต้น
 
     จากนั้น นางวนิดา พึ่งสุนทร ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวอวยพร รองนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารงานวัฒนธรรม ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดังนี้ ในนามของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับน้ำให้พร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ระลึกถึง และมาร่วมกันรดน้ำขอพรในวันนี้ ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโส
    
     โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ ทำให้ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปความร่วมมืออย่างดียิ่ง
 
     โดยภายในงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ฯ ยังมีกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพร การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การสาธิตอาหารคาวหวาน ในเทศกาลสงกรานต์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ด้วย ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าศิษยานุศิษย์มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งเป็นต้นแบบในการช่วยกันส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้อยู่คู่กับไทยเราสืบไป
 
     นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แก่ งาน"สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ณ ลานฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า สยามพารากอน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ๑๐ องค์ ชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์อาเซียน (ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา) การสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้บูชาในเทศกาลสงกรานต์ ต่อด้วยงาน สงกรานต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ชมการสาธิตกวนกาละแม/ข้าวเหนียวแดง ประเพณีกิน ๔ ถ้วย การทำข้าวแช่ การทำน้ำอบไทย การทำมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และการละเล่นไทยต่างๆ และงาน "สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” ณ Hard Rock Cafe สยามสแควร์ ชมขบวนแห่ สรงน้ำพระพุทธรูปประเทศอาเซียน นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรมและการกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงต่างๆอย่างครบครัน พิเศษสำหรับปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ยังร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ถนนสายวัฒนธรรมวิถีสงกรานต์ ไอคอนสยาม" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณโซนเจริญนคร ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดย สวธ.นำการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การตีกลองสะบัดชัย เซิ้งตังหวาย ระบำขวัญข้าว รำเถิดเทิงกลองยาว ตาลีกีปัส เป็นต้น และการสาธิตต่างๆ ได้แก่ แกะสลักผักผลไม้ น้ำอบไทย เพ้นท์เสื้อลายไทยฯ ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย
 
     โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยความสนุกสนานและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th หรือwww.facebook.com/DCP.culture และสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)