กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ๔ ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเด็ก-เยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์-ศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย ๑ ชนิด

วันที่ 2 เม.ย. 2562

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ในฐานะที่ทรงเป็น วิศิษฏศิลปิน และส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดทักษะทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของชาติและรักษาให้คงอยู่ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก ซึ่งผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จะได้แสดงความสามารถตามประเภทที่แข่งขัน โดยการร้อยเรียงดนตรีและการแสดงที่หลากหลาย ในรูปแบบบูรณศิลป์ หรือรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ ภาคเหนือ เช่นสะล้อ ซอ ซึง ขับซอ เป็นต้น มาสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย บทร้อง ท่ารำ ท่วงทำนอง ที่ไม่เคยใช้ประกวดที่ใดมาก่อน และเสนออัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหาบางช่วงแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรรมการตัดสิน ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์และ ศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 
 
      รวมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งนี้ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จะจัดประกวดรอบคัดเลือก ใน ๔ ประเภท (ภูมิภาค) ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จากนั้น คณะที่ผ่านรอบคัดเลือกประเภทละ ๓ คณะ รวม ๑๒ คณะ จะได้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลของการประกวดทั้ง ๔ ประเภท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ
 
     ขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าชมและเชียร์ทีมผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)