กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลสร้างความมั่นคงเพิ่มรายได้ให้ศิลปินนักแสดงพื้นบ้านไทย จัดมหกรรมอุปรากรจีนสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย-จีนให้ยั่งยืน มอบความสุขให้พี่น้องไทยเชื้อสายจีน นักท่องเที่ยว ในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 7 ก.พ. 2562

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงนักแสดงพื้นบ้านไทย มอบกระทรวงวัฒนธรรม ให้สนับสนุนเต็มที่ พร้อมร่วมงานรณรงค์มหกรรมการแสดงอุปรากรจีน สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย-จีน ที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมอุปรากรจีนและภาคเอกชน นำการแสดงงิ้วยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมช่วงตรุษจีน
 
     (๕ ก.พ. ๖๒) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นำผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมอุปรากรจีนพร้อมคณะนักแสดงงิ้ว จัดงานรณรงค์งานมหกรรมการแสดงอุปรากรจีนเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย-จีน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการงานรณรงค์มหกรรมการแสดงอุปรากรจีน และชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากเสฉวน การสาธิตการแต่งหน้าและการแต่งกายงิ้ว และชมการสาธิตการเขียนหน้ากากงิ้ว และร่วมอวยพรปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี ๒๕๖๒
 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงศิลปิน นักแสดงพื้นบ้านของไทยที่กำลังได้รับความนิยมน้อยลงทำให้มีรายได้ลดลงขาดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งของประเทศในทุกมิติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนศิลปินทุกแขนง ให้มีความมั่นคงทางรายได้และอาชีพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านของไทย ๘ ประเภท ได้แก่ ขับซอล้านนา โนรา ลิเก หมอลำ กลองล้านนา หนังตะลุง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง อุปรากรจีน(งิ้ว) ภายใต้โครงการส่งเสริม-สืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้าน ได้มีเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภาคภูมิใจ และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป
 
     นายวีระ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการว่าจ้างคณะนักแสดงพื้นบ้านของไทยไปเผยแพร่ศิลปะการแสดงยังต่างประเทศ เช่น ในภูมิภาคอาเซียน ๕ ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว สร้างรายได้ให้คณะนักแสดงพื้นบ้านกว่า ๒ ล้านบาท โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนการแสดงพื้นบ้านของไทย ๕ แนวทาง ประกอบด้วย ๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้าน ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสาน เช่น กันตรึม เจรียง เพลงโคราช อื่นๆ ๒.อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมศิลปินพื้นบ้านและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการ ถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคต่างๆ ๓.จัดประชุมสมาคมศิลปินพื้นบ้านร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ประสิทธิภาพ ๔.ส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้าน ได้ร่วมแสดง ในงานเทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น และ ๕.เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปินพื้นบ้านอาเซียนและประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     และเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานมหกรรมการแสดงอุปรากรจีนสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไทย – จีน เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงอุปรากรจีน ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยนักแสดงงิ้วส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยมีคณะงิ้วกว่า ๑๐๐ คณะ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๑๐ กว่าคณะ ซึ่งการแสดงที่นำมาให้ชมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของนักแสดงงิ้วของไทยจำนวนมาก รวมถึงนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมกันถ่ายทอดศิลปะการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ โดยดำเนินการจัดแสดงถึง ๓ สถานที่ ดังนี้ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไทย – จีน เผยแพร่การแสดงอุปรากรจีนที่หาชมได้ยากให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น และเปิดพื้นที่ในการอนุรักษ์ สืบสานการแสดงให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ ต่อไป
 
     ทั้งนี้ กิจกรรมการแสดงงิ้วได้มีการจัดแสดงให้ชมไปแล้ว ดังนี้ -เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ม.ค. ๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงประกอบด้วย ๒๘ ทวยเทพเบิกฟ้าหรรษาปีหมู การขับรอง เพลงรักอมตะ อุปรากรจีนเรื่อง คู่วุ่นอลเวง , วีรบุรุษอู๋ฮั่น , เต็กเช็งแม่ทัพทรนง , งิ้วเสฉวนเปลี่ยนหน้ากาก , อุปรากรจีนเรื่อง ราชนิกูลชิงกราบทูล โดยระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วย อุปรากรจีนเสฉวน "เปลี่ยนหน้ากาก และมายากล” อุปรากรเรื่อง ตอบสาร อุปรากรเรื่อง ฮัวมู่หลาน วีรสตรีกู้ชาติ การแสดงสานสายใยสายสัมพันธ์ไทย-จีน (คนเชิดหุ่นงิ้ว) ที่พิเศษยังมีการแสดงงิ้วชุดพิเศษร้องไทย พูดไทย เรื่อง "เปาบุ้นจิ้น ตอน พบพระนางลี้ไทเฮา” และประชาชนยังได้สนุกสนานกับการแสดงกายกรรม เช่น ขี่จักรยานล้อเดียว ความสูง ๒ เมตร โชว์ต่อตัว หมุนจานบนเสาเหล็ก กายกรรมมาสเตอร์โชว์ มนุษย์ทรงพลัง คาบโต๊ะ ตัวอ่อน ม้วนตัวดื่มน้ำ
 
     นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ยังมีงานมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน รับความสุขความบันเทิงอย่างครบครัน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ลานริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ประกอบด้วย กายกรรมมนุษย์ทรงพลัง คาบโต๊ะ ตัวอ่อน ม้วนตัวดื่มน้ำ งิ้วเสฉวนเปลี่ยนชุดเร็ว เปลี่ยนหน้ากาก หุ่นงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก "หงอคงเปลี่ยนหน้ากากถอดหัวได้” มหัศจรรย์มนตรามายากล การแสดงงิ้วเรื่องสิริมงคลของชาวจีน "ชุดแต่งตั้งขุนพล ๖ รัฐ” งิ้วร้องไทย พูดไทย "ฮัวมู่หลาน วีรสตรีกู้ชาติ” การแสดงงิ้วเรื่องสิริมงคลของชาวจีน "ชุดปลาหลีฮื้อกระโดดข้ามประตูสวรรค์” และการแสดง Hi-light ณ บริเวณลานริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ประกอบด้วย การแสดงลั่นกลองเบิกฟ้า มหามงคล การแสดงจากคณะกายกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงพญาราชสีห์ ๙ หัว LED ชิงลูกแก้ววิเศษ การแสดงพญาราชสีห์ ดอกเหมยอวยพร การแสดงหงส์ฟ้าอำนวยพร พญามังกร ๑๐๘ เมตร ล่องมหานที พ่นน้ำมนต์ พญามังกรพันเสา ๙ พญาราชสีห์ เปิดป้ายอวยพร เปิดตัวศิลปินดารา และการแสดงฟินาเล่ ที่สวยงามประทับใจคือ การแสดงระบำนางฟ้า งิ้วไทยต้อนรับตรุษจีนแห่งความสุขบารมีแผ่ไพศาล และการแสดงวันสุดท้าย ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบกับการแสดงงิ้วเพื่อเสริมสิริมงคล "ชุดสิบเซียนอวยพร และพบกันที่เมืองหลวง” สนุกสนานกับงิ้วเสฉวนเปลี่ยนหน้ากาก มหัศจรรย์มนตรามายากล และปิดท้ายด้วย การแสดงงิ้วจีนเรื่อง "รามเกียรติ์”
 
     ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ www.culture.go.th และสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และขอเชิญชวนส่งคลิปอวยพรวันตรุษจีน ซินเหนียนไคว้เล่อ เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนปีหมู https://youtu.be/gEL3F0ScRWw  
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)