กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

วันที่ 31 ม.ค. 2562

     วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร และทรงเปิดนิทรรศการอัครศิลปิน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมฐานศิลปะ เรียนรู้ งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา และคณะทำงาน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
 
     โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน” และเพื่อให้ประชาชนได้เจริญตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะให้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันแห่งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จำนวน ๒๖ คน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
 
     สำหรับฐานศิลปะเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย ๙ ฐาน ดังนี้ ๑. เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ๒.เทคนิคจิตรกรรม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และนายธงชัย รักปทุม ๓.ศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และนายชิโนรส รุ่งสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔. ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติและนายปัญญา วิจินธนสาร ๕.ศิลปะเทคนิคประติมากรรม วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ นายศราวุธ ดวงจำปา และผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรพิไล สิทธิรัตน์ ๖. เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นายเดโช บูรณบรรพต และผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร นายอาคม ธนะวงศ์ นายเนวิน ฟักประไพ นายปิยะพงษ์ โคตรวงษ์ นายอารักษ์ บุญเพ็ชร ๗. ศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายสถาพร ศรีสัจจัง นางชมัยภร บางคมบาง นายไพวรินทร์ ขาวงาม นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ และผู้ทรงคุณวุฒิ นายประภาส ชลศรานนท์ ๘. ศิลปะการสร้างงานศิลปะการแสดงเทคนิคการแต่งเพลง – ขับร้อง เพลงลูกทุ่ง – ดนตรีไทยสากล วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายประยงค์ ชื่นเย็น นายนคร ถนอมทรัพย์ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ๙. ฐานศิลปะนาฏศิลป์ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นางรัจนา พวงประยงค์
 
     โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด ๔ ครั้ง โดยครั้งที่๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจาก คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ส่วนที่เหลืออีก ๒ ครั้ง มีกำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ www.culture.go.th หรือ แฟนเพจเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)