กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานคุณค่าสาระประเพณีไทย ภายใต้แนวคิด”ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 6 พ.ย. 2561

          (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กทม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และวัฒนธรรมจังหวัด วางแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทงของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ประชาชนไทยใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วางมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง
 
          โดยปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้จัดงานลอยกระทงภายใต้หัวข้อ "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นเรื่องการรักษาวัฒนธรรม ความสะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกัน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์
 
          กิจกรรมในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสภาวัฒนธรรมกทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงสุนทราภรณ์ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน และการสาธิตประดิษฐ์กระทง การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย
 
         แนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
          นายกริชเพชร ชัยช่วย ผอ.สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรทางน้ำ เช่น จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ดูแลความเรียบร้อยของการใช้โป๊ะและท่าเทียบเรือโดยสารต่างๆ ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง ต้องมีพวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ
 
          นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
          นายกิตติ คำมีอ่อง ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการประสานงานกับวัด เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับประชาชนดำเนินการในเรื่องประเพณีลอยกระทง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 
          นายโฆษิต อักษรชาติ รองผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ โดยอนุญาตให้มีการลอยกระทงตามจุดหลักๆ อย่าง บริเวณสะพานพระราม 8 และคลองผดุงกรุงเกษม เน้นการจัดงานตามประเพณี และเหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธี นอกจากนี้จะเปิดสวนสาธารณะให้ลอยกระทงตามปกติ โดยจะกำหนดกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามเพื่อความสงบเรียบร้อย
 
          พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นรักษาความสงบในพื้นที่ เฝ้าระวังสถานที่สำคัญ พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุและการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนจำนวนมาก และมีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันอาชญากรรม อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง
 
          นายชัยยันต์ แย้มศรี ผอ.ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงดนตรี "ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ”
 
          นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือคนไทยใช้กระทงวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย เพื่อลดการใช้โฟมและปริมาณขยะ
 
          นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร เน้นส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมเขตต่างๆ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ดำเนินการในเรื่องของการสาธิตให้ความรู้การประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติ
 
          นายวัลลภ งามสอน ผอ.สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก เปิดสายด่วน ๑๕๘๔ รับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง กำหนดมาตรการการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง (บขส) รถบัส รถรับจ้างสาธารณะ เน้นการบริการที่สะดวกและปลอดภัย ไม่ให้มีการละทิ้งหรือปฎิเสธผู้โดยสาร
 
          นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เน้นมาตรการสำคัญ คือ ใช้วัสดุธรรมชาติ รณรงค์สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย สืบสานตำนานความเชื่อ ปฎิบัติตามพิธีกรรมที่เหมาะสม เฝ้าระวังการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด กำหนดจุดรักษาความปลอดภัย ในการปล่อยโคม จุดพลุ
 
          นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานภายใต้หัวข้อ ประหยัด ปลอดภัย แต่งไทยไปลอยกระทง กิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การแห่พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลอยกระทงกาบกล้วย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กระทง ประกวดเรือไฟ ขนาด ๕ – ๑๐ เมตร เป็นต้น
 
          นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดงานภายใต้หัวข้อ เดือนหงายที่ชายโขง มีกิจกรรมที่โดดเด่น เช่น การประกวดขบวนแห่ การฟื้นฟูประเพณี การลอกกระทงสายโบราณ ๙๙๙ ดวง และการใช้กระทงกาบกล้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่างๆ
 
          โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)