กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกย่อง ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิดชู ๖ เยาวชน ๖ บุคคล พร้อม ๑๐ องค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

วันที่ 25 ต.ค. 2561

          กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่บุคคล องค์กรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๒.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๓. ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๔.ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) ๕. ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับประเทศ)
 
          วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
          นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น และบุคคล ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และสร้างกระแสรณรงค์การส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดหาสื่อการอ่านที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกช่วงวัย การสร้างห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถทั้งในด้านการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จึงได้ดำเนินโครงการมอบรางวัล บุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล/องค์กร ต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน รวมทั้งถอดบทเรียนที่ประสบความสำเร็จของบุคคล/องค์กร ที่ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ อันเป็นแบบอย่างทีดีต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญของชาติในอนาคต กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย เพราะการอ่านช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์อันหลากหลาย ช่วยให้เกิดสมาธิ พัฒนาทักษะความสามารถในการจดจำ เล่าเรื่อง ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งรู้มาก การอ่านจึงเป็นลักษณะนิสัยที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
 
          ๑.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้แก่ นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล รองประธานสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 
          ๒.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน รางวัลที่ ๑ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายภูรี ศิริหาญยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
          ๓.ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน รางวัลที่ ๑ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
 
          ๔.ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) รางวัลที่ ๑ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
          ๕.ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับประเทศ) รางวัลที่ ๑ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 
          ส่วนผู้ได้รับรางวัลที่ ๒ ของแต่ละประเภท รับโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม ) จำนวน ๔ รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๓ ของแต่ละประเภท รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) จำนวน ๔ รางวัล และรางวัลชมเชยของแต่ละประเภท จำนวน ๑๐ รางวัล รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
          สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการหลักๆ ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทองค์กร (ระดับชุมชน/ท้องถิ่น) และประเภทองค์กร (ระดับประเทศ) ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ต้องมีการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต่อเนื่องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี และประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ต้องมีการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต่อเนื่องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ปี นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆประกอบในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคล องค์กรที่ได้รับรางวัลในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)