กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ชวนย้อนวันวานเที่ยวงานวัดชานกรุง “เสน่ห์มอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์” เขตลาดกระบัง

วันที่ 17 ก.ย. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดสุทธาโภชน์ โดยพระครูสุทธาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวัดชานกรุง "วิถีมอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์" เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตลาดกระบัง กลุ่มคนรักษ์หัวตะเข้ ผู้นำชุมชน ร่วมงาน
 
          วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายปะดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดงานวัดชานกรุง "วิถีมอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์" กล่าวว่า การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กทม. เป็นพื้นที่ดำเนินงานวัด ชานกรุง "เสน่ห์มอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์” แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาเป็นทุน ทางวัฒนธรรมของชุมชน ถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในรูปแบบของการจัดงานวัดย้อนยุค ซึ่งถือเป็นงานที่รวบรวมไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลายแขนง
 
          ด้านนายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง กล่าว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้คัดเลือกวัดสุทธาโภชน์ เป็นสถานที่จัดงานวัดชานกรุง "เสน่ห์มอญวันวาน สืบสานวิถีไทย วัดสุทธาโภชน์”ตามโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูงานวัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดงานวัดในกรุงเทพมหานครและการจัดงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา โดยเชื่อมโยงกับตลาดเก่าหัวตะเข้ ถนนสายวัฒนธรรมฝั่งพระนคร : ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้ ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่บูรณาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
          โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรมทำบุญไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุทธาโภชน์ กิจกรรมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงเพลงไทยลูกทุ่ง โดย นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์) ศิลปินแห่งชาติ นายชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ แมงปอ ปริศนา AF 10 นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)