กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ร่วมกับ จ.พิจิตรเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี – มหกรรมการแสดงลิเก กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านยอดนิยม

วันที่ 29 ส.ค. 2561

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมมหกรรมการแสดงลิเก จังหวัดพิจิตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมผู้บริหารส่วนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ สนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ตำบล/อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลให้ชุมชนและศิลปินลิเกมีรายได้ เป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแสดงให้แพร่หลาย และยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน ซึ่งศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพิจิตร เป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยอำเภอตะพานหิน เป็นพื้นที่ที่มีศิลปินลิเกอาศัยอยู่จำนวนมาก ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม กระจายอยู่หลายชุมชน จึงเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และคาดหวังว่า ศิลปินลิเกจะเกิดขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในอาชีพศิลปะการแสดงของตน และยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 
          ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้เกิดรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ จังหวัดพิจิตร ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยงเป็น "แอ่งท่องเที่ยว” ในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสืบสานมรดกภูมิปัญญาและอาชีพของคนในชุมชน สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เข้ามาใช้บริการ และใช้จ่ายในหมู่บ้าน และการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่เป็น "นวัตวิถี” เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวในระดับสากลได้
 
          กิจกรรมในงานประกอบด้วย มหกรรมการแสดงลิเก โดยมีศิลปินผู้แสดงลิเกมากกว่า ๒๐๐ คน และยังมีนิทรรศการองค์ความรู้ศิลปะการแสดงลิเก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นกีฬา พื้นบ้านไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)