กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปั้นคนดีมีคุณภาพคืนสู่สังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมราชทัณฑ์ และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้ผู้ต้องราชทัณฑ์

วันที่ 13 ส.ค. 2561

          วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในผู้ต้องราชทัณฑ์
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมรับหน้าที่เลขานุการร่วมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ภายใน ๕ ปี คนไทยใช้เวลาอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย ๙๐ นาทีต่อวัน
 
          เพื่อให้การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสามารถขับเคลื่อนและเกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคม เช่น การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับคนทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมทั้งหลาย ให้มีพฤติกรรมรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง มีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
 
          นางพิมพ์รวี กล่าวต่อว่า วันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านและการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ผ่านหนังสือดีที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะเริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หรือมีบุตรในพื้นที่เรือนจำและ ทัณฑสถาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และกรมราชทัณฑ์ จัดนิทรรศการ ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ และโครงการชวนกันอ่านในวันสำคัญ รวมทั้งการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อการอ่านที่ดี อันเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญให้กับผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ เพื่อเป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม และบ่มเพราะนิสัยรักการอ่านให้กับแม่และเด็ก
 
          "หน่วยงานทั้งสามฝ่าย ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้ได้รับความรู้ผ่านการอ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาตนเองในระหว่างต้องโทษ สร้างพฤติกรรมรักการอ่านให้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน การพัฒนาตนเอง การมีทัศนคติที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสันติสุข อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” อธิบดี สวธ. กล่าวทิ้งท้าย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)