กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ 8 ส.ค. 2561

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามลำดับดังนี้
 
          ๑. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
               ๑.๑ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม)
               ๑.๒ นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)
               ๑.๓ นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)
               ๑.๔ นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น)
               ๑.๕ นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)
 
          ๒. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
               ๒.๑ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
               ๒.๒ นายพิบูลศักดิ์ ลครพล
               ๒.๓ นายเทพศิริ สุขโสภา
 
           ๓. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
               ๓.๑ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์)
               ๓.๒ นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย)
               ๓.๓ นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)
               ๓.๔ นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล)
               ๓.๕ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล)
               ๓.๖ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล)
               ๓.๗ ศาสตราจารย์มัทนี โมชดารา รัตนิน (ละครเวที)
               ๓.๘ นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
               ๓.๙ นายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
 
          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๗ คน คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชปฏิสันถารกับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย
 
           อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปิน ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบต่อกันมายาวนาน ปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวนรวม ๒๙๕ คน โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่า เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๑๓๕ คน มีชีวิตอยู่ ๑๖๐ คน
 
          ศิลปินแห่งชาตินอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับสวัสดิการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ เงินค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงประวัติผลงาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน และงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนิทรรศการ จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)