กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศสรรหาศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ 1 มิ.ย. 2561
 

 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย
 
          โดยปิดรับผลงานพร้อมประวัติภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน ๓ สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ประเภทภาพยนตร์และละคร และ สาขาวรรณศิลป์
 
          โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับการพิจารณา สามารถติดต่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๓๒๐ และ ๑๓๒๖ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๗๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือที่ http:/www.culture.go.th หรือ www.culture.go.th/subculture8/ ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)