กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มเตรียมความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ

วันที่ 3 พ.ค. 2561

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งในด้านความรู้ความชำนาญในเรื่องอนุสัญญาฯ ค.ศ.๒๐๐๓ และเรื่องการนำหลักการระดับสากลมาใช้ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย หลังจากที่ได้ดำรงสถานะเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ โดยสมบูรณ์
 
          เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ ณ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานเปิดการอบหลักสูตร "การดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ของยูเนสโก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และข้อผูกพันของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ จึงได้ร่วมมือกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ตามร่างแผนงานระยะ ๒ ปี (พ.ศ.๖๑-๖๒) กับองค์การยูเนสโก ซึ่งสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพระดับโลก และให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ พร้อมเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมและสงวนรักษาวัฒนธรรมอันหลากหลายและทรงคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอด และนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
 
          การอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๖๑ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ การอบรมนี้เป็นครั้งแรกในจำนวน ๔ หลักสูตร ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและองค์การยูเนสโก ระยะเวลา ๒ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยในปีนี้จะดำเนินการ ๒ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรในลำดับต่อไปได้แก่ "การจัดทำบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.อเล็ก ซานดรา เดเนส คณะวิจัยอิสระ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา การอบรมในครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนสวธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน
 
          ดร.ซุง บี ฮาน หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร กล่าวในช่วงพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า "องค์การยูเนสโกขอขอบคุณที่สวธ.ร่วมสนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามปณิธานการพัฒนาประเทศสู่สังคมประชารัฐและพหุวัฒนธรรมอาเซียน สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามรดกภูมิปัญญาในระดับประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม ดูแลและสืบทอดสมบัติล้ำค่าของชาติไว้”
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)